Obchodná verejná súťaž č.1

VÝZVA NA PODÁVANIE NÁVRHOV NA UZAVRETIE ZMLUVY
na základe Spoločnej výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Opatrenie č. 1.1 - Inovácie a technologické transfery a operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia,
Opatrenie č. 1.2 - Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania

Kód výzvy DOP2008-SIP001

LED-SOLAR, s.r.o., so sídlom Masarykova 25B, 080 01 Prešov, IČO 44 070 152, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 19889/P (ďalej len „vyhlasovateľ")
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 až § 288 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na predmet:

Technologické vybavenie pracoviska na výrobu led svietidiel:

 1. CNC vysokorýchlostné frézovacie centrum
 2. Špičkové osadzovacie SMT pracovisko
 3. SMT spájkovanie v parách
 4. CNC automatické pílové centrum na delenie hliníkových profilov
 5. Termokamera
 6. Strihacie zariadenie

Vyhlasovateľ nepovolil rozdelenie predmetu.

Podmienky a lehoty súťaže:

Súťažné podmienky (bližšia špecifikácia predmetu, pokyny na zostavenie návrhu, podmienky predloženia návrhu, spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu a ďalšie) v písomnej forme poskytne vyhlasovateľ na požiadanie len v pracovných dňoch. Spôsob poskytnutia: poštou, elektronicky na požadovanú e-mailovú adresu alebo osobným prevzatím.

 • Lehota na požiadanie o poskytnutie súťažných podmienok: do 02.11.2009 do 14.00 hod.
 • Lehota a miesto na predloženie návrhu na uzavretie zmluvy: do 12.11.2009 do 14.00 hod. v uzavretom obale (obálke) s označením „Obchodná verejná súťaž" osobne alebo poštou na adresu LED-SOLAR, s.r.o., Masarykova 25B, 080 01 Prešov.
 • Lehota na vyhodnotenie návrhov na uzavretie zmluvy: do 22.11.2009

Na vyhodnotenie návrhov vyhlasovateľ zriadi trojčlennú komisiu, ktorá predložené návrhy vyhodnotí v súlade s výzvou a súťažnými podmienkami bez prítomnosti navrhovateľov.

 • Lehota na oznámenie vybraného návrhu (výsledku vyhodnotenia): do 27.11.2009

Typ zmluvy: zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Predpokladaná lehota plnenia zmluvy: do 3 mesiacov od účinnosti uzavretej zmluvy, nadobudnutie účinnosti zmluvy má odkladaciu podmienku - je podmienené podpisom zmluvy o poskytnutí NFP medzi vyhlasovateľom a vykonávateľom pomoci de minimis.

Požadovaný obsah predloženého návrhu na uzavretie zmluvy:

 1. vyhlásenie navrhovateľa, že súhlasí s podmienkami predmetnej obchodnej verejnej súťaže,
 2. vyhlásenie navrhovateľa o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov predložených v návrhu na uzavretie zmluvy,
 3. doklad o oprávnení podnikať na starší ako tri mesiace (originál alebo úradne overená kópia), napr. výpis z obchodného registra a pod., ktorým navrhovateľ preukáže, že je oprávnený predmet požadovaného záväzku dodať,
 4. návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o dielo podpísaný navrhovateľom spracovaný podľa pokynov v poskytnutých súťažných podmienkach,
 5. návrh zmluvnej ceny spracovaný podľa pokynov v poskytnutých súťažných podmienkach,
 6. vyhlásenie navrhovateľa, že voči nemu nie je začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, nie je v konkurze ani v likvidácii,
 7. vyhlásenie, že navrhovateľ nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa zákonov a predpisov platných v krajine svojho sídla.

Časť návrhu na uzavretie zmluvy uvedená v bode 5. musí byť predložená okrem písomnej formy aj v elektronickej verzii.
Financovanie a platobné podmienky plnenia predmetu požadovaného záväzku:´
Predmet požadovaného záväzku bude financovaný z prostriedkov vyhlasovateľa a spolufinancovaný z prostriedkov EÚ v rámci uvedeného operačného programu po splnení predmetu zmluvy na základe doručenej faktúry splatnej v lehote 30 dní od jej doručenia.Vyhlasovateľ na plnenie predmetu zmluvy preddavok neposkytne.

Ďalšie podmienky súťaže:

Vyhlasovateľ zahrnie do súťaže iba ten návrh na uzavretie zmluvy, ktorého obsah je úplný, zodpovedá podmienkam súťaže a bol doručený v lehote na predloženie návrhov. Variantné riešenia sú povolené.
Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

Kontaktné údaje pre požiadanie o poskytnutie súťažných podmienok:
LED-SOLAR, s.r.o.

Masarykova 25B
080 01 Prešov

I. Timková 0905 864 045
e-mail: i.timkova@led-solar.sk